3D Berči ēkas Liepājā lietotnes gala lietotāja licences līgums

Šis gala lietotāja licences līgums (līgums) ir noslēgts starp Jums un Digitālo inovāciju parku un regulē šīs lietotnes, kas iegūta Apple App Store/Google Play, lietošanas noteikumus. Uzstādot lietotni "3D Berči ēkas Liepājā" Jūs piekrītat līgumam. Ja Jūs nepiekrītat šī līguma nosacījumiem un noteikumiem, Jums nav tiesību lietot lietotni "3D Berči ēkas Liepājā".

1. Šīs līgums ir noslēgts starp Jums un Digitālo inovāciju parku, nevis ar AS "Apple"/AS "Google". Neskatoties uz iepriekš minēto, Jūs atzīstat, ka Apple/Google un tā meitasuzņēmumi ir šī līguma trešās puses un Apple/Google ir tiesības izmantot šo līgumu pret Jums. Digitālo inovāciju parks nevis Apple/Google ir atbildīgs par lietotnes "3D Berči ēkas Liepājā" saturu.

2. Privātums. Digitālo inovāciju parks var ievākt informāciju, kas saistīta ar lietotnes "3D Berči ēkas Liepājā" lietošanu, ieskaitot informāciju, kas saistīta ar Jūsi izmantoto ierīci. Digitālo inovāciju parkam ir tiesības izmantot šo informāciju tik tālu, cik tas neskar Jūsu identitāti – lai izmērītu lietotnes izmantošanu un tās veiktspēju.

3. Ierobežota licence. Digitālo inovāciju parks piešķir Jums ierobežotu, neekskluzīvu, nepārsniedzamu, atsaucamu licenci lietotnes "3D Berči ēkas Liepājā" izmantošanai Jūsu personīgajiem, nekomerciālajiem mērķiem. Jūs varat lietot lietotni "3D Berči ēkas Liepājā" tikai Apple/Android ierīcēs, kuras Jums pieder vai kuras kontrolējat un tikai tā, kā atļauts App Store/Google Play pakalpojumu sniegšanas noteikumos.

4. Lietotne "3D Berči ēkas Liepājā" ir piemērota visiem lietotāju vecumiem;

5. Garantijas. Digitālo inovāciju parks pilnībā noraida visas garantijas, kas saistītas ar lietotni "3D Berči ēkas Liepājā", ciktāl to atļauj likums. Saskaņā ar likumu, ja pastāv garantija no kurām nevar atteikties, par šādām garantijām ir atbildīgs tikai Digitālo inovāciju parks, nevis Apple/Google.

6. Uzturēšana un atbalsts. Digitālo inovāciju parks nodrošina minimālu uzturēšanu vai atbalstu, taču gadījumos, kad apkopi vai atbalstu prasa piemērojamie tiesību akti, Digitālo inovāciju parkam, nevis Apple/Google, ir pienākums sniegt šādu apkopi vai atbalstu.

7. Pretenzijas. Digitālo inovāciju parks, nevis Apple/Google, ir atbildīgs par visu Jūsu prasījumu izskatīšanu, kas saistīti ar lietotni "3D Berči ēkas Liepājā" vai tās lietošanu, tostarp, bet ne tikai:

(i) jebkādas prasības, kas saistītas ar atbildību par produktu;

(ii) jebkādas pretenzijas kas saistītas ar to, ka lietotne "3D Berči ēkas Liepājā" neatbilst jebkurām piemērojamām juridiskām vai normatīvām prasībām;

(iii) jebkura prasība, kas izriet no patērētāju aizsardzības vai līdzīgiem tiesību aktiem. Nekas šajā līgumā nav uzskatāms par atzīšanu, ka Jums varētu būt šādas pretenzijas.

8. Trešo pušu prasījumi par intelektuālo īpašumu. Digitālo inovāciju parkam nav pienākuma atlīdzināt Jums vai aizstāvēt Jūs jebkādu trešo personu prasību gadījumā, ja tās izriet vai ir saistīta ar lietotni "3D Berči ēkas Liepājā". Ciktāl Digitālo inovāciju parkam ir pienākums nodrošināt atlīdzību saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, Digitālo inovāciju parks, nevis Apple/Google, ir pilnībā atbildīgs par visu šo prasību izmeklēšanu, aizstāvēšanu, noregulēšanu un izpildīšanu, ja lietotne "3D Berči ēkas Liepājā" pārkāpj trešo personu intelektuālā īpašuma tiesības.

3D Berči ēkas Liepājā App End User License Agreement

This End User License Agreement (“Agreement”) is between you and Digitālo inovāciju parks and governs use of this app made available through the Apple App Store/Google Play. By installing the "3D Berči ēkas Liepājā" App, you agree to be bound by this Agreement. If you do not agree with the terms and conditions of this Agreement, you are not entitled to use the "3D Berči ēkas Liepājā" App.

1. Parties This Agreement is between you and Digitālo inovāciju parks only, and not Apple, Inc. (“Apple”)/Google, Inc. ("Google"). Notwithstanding the foregoing, you acknowledge that Apple/Google and its subsidiaries are third party beneficiaries of this Agreement and Apple/Google has the right to enforce this Agreement against you. Digitālo inovāciju parks, not Apple/Google, is solely responsible for the "3D Berči ēkas Liepājā" App and its content.
2. Privacy Digitālo inovāciju parks may collect and use information about your usage of the "3D Berči ēkas Liepājā" App, including certain types of information from and about your device. Digitālo inovāciju parks may use this information, as long as it is in a form that does not personally identify you, to measure the use and performance of the "3D Berči ēkas Liepājā" App.

3. Limited License Digitālo inovāciju parks grants you a limited, non-exclusive, non-transferable, revocable license to use the "3D Berči ēkas Liepājā" App for your personal, non-commercial purposes. You may only use the "3D Berči ēkas Liepājā" App on Apple/Android devices that you own or control and as permitted by the App Store/Google Play Terms of Service.
4. "3D Berči ēkas Liepājā" is suitable for all ages;

5. Warranty Digitālo inovāciju parks disclaims all warranties about the "3D Berči ēkas Liepājā" App to the fullest extent permitted by law. To the extent any warranty exists under law that cannot be disclaimed, Digitālo inovāciju parks, not Apple/Google, shall be solely responsible for such warranty.

6. Maintenance and Support Digitālo inovāciju parks does provide minimal maintenance or support for it but not to the extent that any maintenance or support is required by applicable law, Digitālo inovāciju parks, not Apple/Google, shall be obligated to furnish any such maintenance or support.

7. Product Claims Digitālo inovāciju parks, not Apple/Google, is responsible for addressing any claims by you relating to the "3D Berči ēkas Liepājā" App or use of it, including, but not limited to:

(i)              any product liability claim;

(ii)             any claim that the "3D Berči ēkas Liepājā" App fails to conform to any applicable legal or regulatory requirement;

(iii)            any claim arising under consumer protection or similar legislation. Nothing in this Agreement shall be deemed an admission that you may have such claims.

8. Third Party Intellectual Property Claims Digitālo inovāciju parks shall not be obligated to indemnify or defend you with respect to any third party claim arising out or relating to the "3D Berči ēkas Liepājā" App. To the extent Digitālo inovāciju parks is required to provide indemnification by applicable law, Digitālo inovāciju parks, not Apple/Google, shall be solely responsible for the investigation, defense, settlement and discharge of any claim that the "3D Berči ēkas Liepājā" App infringes any third party intellectual property right.