Interneta veikala lietošanas noteikumi

Termini

  • Pārdevējs – Biedrība “Digitālo inovāciju parks”, reģistrācijas nr. 40008294059, juridiskā adrese: Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401, e-pasts: team@digip.lv;
  • Pircējs – fiziska vai juridiska persona, kura pasūta preces Pārdevēja Interneta veikalā;
  • Interneta veikals –  www.digip.lv, kuru Pircējs izmanto pasūtījuma veikšanai. www.digip.lv īpašnieks ir biedrība “Digitālo inovāciju parks”, reģistrācijas nr. 40008294059, juridiskā adrese: Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401, e-pasts: team@digip.lv;
  • Noteikumi – šie „Interneta veikala lietošanas noteikumi”, kas attiecas uz katru Pircēja veikto pirkumu Interneta veikalā un katru Distances līgumu starp Pircēju un Pārdevēju;
  • Distances līgums – Pircējs un Pārdevējs ir noslēguši Distances līgumu par attiecīgās preces vai pakalpojuma pirkšanu, kas tiek uzskatīts par noslēgtu no Pasūtījuma apstiprināšanas brīža, t. i., pasūtījuma veikšanas brīža. Ikviens Distances līgums, ko noslēdz starp Pircēju un Pārdevēju, tiek uzskatīts par identiskiem šo Noteikumu nosacījumiem, un puses vienmēr izpilda šādus Distances līgumus saskaņā ar šiem noteikumiem.

1. Interneta veikala lietošanas noteikumi

1.1. Šie Noteikumi ir neatņemama Distances līguma sastāvdaļa, ko puses, pamatojoties uz Pircēja pasūtījumu, noslēdz mūsu Interneta veikalā. Noteikumos ietvertie pienākumi ir obligāti. Šo Noteikumu pārkāpšana var veidot pamatu Distances līguma izbeigšanai. Distances līgums ir spēkā neierobežotu laika periodu.

1.2. Veicot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir izlasījis, sapratis un piekrīt Noteikumiem. Pircējam nav atļauts pasūtīt preces vai pakalpojumus no Pārdevēja Interneta veikalā, ja Pircējs nav izlasījis un piekritis Noteikumiem.

2. Pasūtīšana

2.1. Pircējs var izmantot Interneta veikala pakalpojumus un pasūtīt preces vai pakalpojumus kā viesis (nereģistrējoties).

2.2. Veicot preču vai pakalpojumu pasūtīšanu, Pircējs ir atbildīgs par patiesas un pareizas informācijas sniegšanu.

2.3. Paziņojumi par pasūtījuma izpildi (piemēram, pasūtījuma apstiprinājums, rēķins, pasūtījuma atcelšana u.tml.) Pircējam tiks nosūtīti neatkarīgi no tā, ka Pircējs izvēlējās nesaņemt paziņojumus un piedāvājumus, jo šie paziņojumi ir nepieciešami pasūtījuma izpildei un Pircēja informēšanai par pasūtījuma statusu.

2.4 Pircēja personas dati tiks izmantoti pasūtījuma veikšanai un piegādei, rēķina dokumentācijas sagatavošanai, finanšu saistību administrēšanai un citām saistībām, kas izriet no šiem Noteikumiem un Distances līguma, kā arī citu Pārdevēja sniegto pakalpojumu nodrošināšanā. Plašāku informāciju par personas datu apstrādi, lūdzu, skatiet šo Noteikumu 9.sadaļā.

3. Cena un maksājumi

3.1. Preču vai pakalpojumu cenas Pārdevēja Interneta veikalā ir norādītas EUR (eiro) valūtā. Visas cenas ir norādītas, ieskaitot jebkuru pievienotās vērtības vai citu nodokli. Preces tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā pasūtījuma iesniegšanas laikā. Bankas nodeva var tikt piemērota atkarībā no Pircēja izmantotās bankas.

3.2. Pircējs var norēķināties tikai ar maksājumu metodēm, kas norādītas Interneta veikala maksājumu metožu izvēlnē.

3.2.1. Apmaksa ar kredītkarti/debetkarti (internetā). 

3.2.2. Bankas pārskaitījums ar rēķinu.

3.3. Pircējam ir pienākums veikt apmaksu par pasūtītajām precēm vai pakalpojumiem 10 (desmit) dienu laikā no pasūtījuma veikšanas brīža.

3.4. Pēc pasūtījuma saņemšanas Pārdevējs nosūta Pircējam e-pastā pasūtījuma apstiprinājumu.

3.5. Precēm un pakalpojumiem, kuru iegādes lapā norādīts, ka tos iespējams iegādāties, veicot vairākus maksājumus, Pircējs apņemas veikt visus, preces vai produkta lapā norādītos, maksājumus norādītajā laikā.

3.6. Gadījumā, ja Pircējs neveic maksājumus norādītajā laikā un apmērā, Pārdevējs patur tiesības liegt Pircējam piekļuvi precei vai pakalpojumam, neatlīdzinot iepriekš veiktos maksājumus par precēm vai pakalpojumiem.

4. Piegāde un Atteikuma tiesības

4.1. Pircējam, kurš ir patērētājs, ir tiesības, izmantot atteikuma tiesības 1.tabulā norādītajā termiņā un atkāpties no Distances līguma, paziņojot par to Pārdevējam, nosūtot aizpildītu atteikuma veidlapu uz e-pastu team@digip.lv (lejupielādē atteikuma veidlapu – elektroniskai parakstīšanai vai parakstīšanai ar roku). Pircējs nevar izmantot šīs tiesības, ja pircējs nav patērētājs, kā arī Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.punktā minētajos gadījumos.

Prece vai pakalpojums

Piegāde

Atteikuma tiesības

4.2. Reāllaika tiešsaistes meistarklase (noteiktā laikā)

4.2.1. Piekļuves informācija meistarklasei tiek nosūtīta uz Pircēja e-pastu ne vēlāk kā meistarklases norises dienā, ja Pircējs ir veicis apmaksu.

4.2.2. Pircējam ir tiesības izmantot atteikuma tiesības līdz mirklim, kamēr Pircējs saņem piekļuves informāciju meistarklasei.

4.3. Tiešaistes meistarklase (pieejama jebkurā laikā)

4.3.1. Piekļuves informācija meistarklasei tiek nosūtīta uz Pircēja e-pasta adresi 3 (trīs) darba dienu laikā no apmaksas saņemšanas.

4.3.2. Pircējam ir tiesības izmantot atteikuma tiesības līdz mirklim, kamēr Pircējs saņem piekļuves informāciju meistarklasei.

4.4. Tiešaistes meistarklase (pieejama no konkrēta datuma)

4.4.1. Piekļuves informācija meistarklasei tiek nosūtīta uz Pircēja e-pastu ne vēlāk kā mājaslapā norādītajā dienā, ja Pircējs ir veicis apmaksu.

4.4.2. Pircējam ir tiesības izmantot atteikuma tiesības līdz mirklim, kamēr Pircējs saņem piekļuves informāciju meistarklasei.

4.5. Reāllaika tiešsaistes apmācību kurss (noteiktā laikā)

4.5.1. Piekļuves informācija apmācībām tiek nosūtīta uz Pircēja e-pasta adresi ne vēlāk kā apmācību norises dienā, ja Pircējs ir veicis apmaksu.

4.5.2. Piekļuves informācija katrai nodarbībai var būt dažāda. Šādā gadījumā katras nodarbības piekļuves informācija tiek nosūtīta uz Pircēja e-pastu ne vēlāk kā nodarbības norises dienā, ja Pircējs ir veicis apmaksu.

4.5.3. Pircējam ir tiesības izmantot atteikuma tiesības līdz apmācību kursa 2.(otrās) nodarbības sākumam.

4.6. Tiešsaistes apmācību kurss (pieejams jebkurā laikā)

4.6.1. Piekļuves informācija apmācību kursam tiek nosūtīta uz Pircēja e-pasta adresi 3 (trīs) darba dienu laikā no apmaksas saņemšanas.

4.6.2. Pircējam ir tiesības izmantot atteikuma tiesības 5 (piecu) dienu laikā no apmācību kursa piekļuves informācijas saņemšanas.

4.7. Tiešsaistes apmācību kurss (pieejams no konkrēta datuma)

4.7.1. Piekļuves informācija meistarklasei tiek nosūtīta uz Pircēja e-pastu ne vēlāk kā mājaslapā norādītajā dienā, ja Pircējs ir veicis apmaksu.

4.7.2. Pircējam ir tiesības izmantot atteikuma tiesības 5 (piecu) dienu laikā no apmācību kursa piekļuves informācijas saņemšanas.

4.8. Klātienes meistarklase

4.8.1. Klātienes meistarklases norisinās mājaslapā norādītajā vietā un laikā.

4.8.2. Klātienes meistarklases norises vietā Pircējam ir jāuzrāda personību apliecinošs dokuments, lai Pārdevējs varētu identificēt Pircēju.

4.8.3. Pircējam ir tiesības izmantot atteikuma tiesības līdz dienai, kas ir 1 (vienu) nedēļu pirms meistarklases norises (ieskaitot).

4.9. Klātienes apmācību kurss

4.9.1. Klātienes apmācību kurss norisinās mājaslapā norādītajā vietā un laikā.

4.9.2. Klātienes apmācību kursa norises vietā Pircējam ir jāuzrāda personību apliecinošs dokuments, lai Pārdevējs varētu identificēt Pircēju.

4.9.3. Pircējam ir tiesības izmantot atteikuma tiesības līdz dienai, kas ir 1 (vienu) nedēļu pirms apmācību kursa pirmās nodarbības norises (ieskaitot).

4.10. Klātienes pasākums

4.10.1. Klātienes pasākums norisinās mājaslapā norādītajā vietā un laikā.

4.10.2. Klātienes pasākuma norises vietā Pircējam ir jāuzrāda personību apliecinošs dokuments, lai Pārdevējs varētu identificēt Pircēju.

4.10.3. Pircējam ir tiesības izmantot atteikuma tiesības līdz dienai, kas ir 1 (vienu) nedēļu pirms pasākuma norises (ieskaitot).

1.tabula “Piegādes un atteikuma noteikumi dažādām produktu grupām”

4.11. Ja pircējs izmanto atteikuma tiesības, tad nauda tiek atmaksāta Pircēja norādītajā bankas kontā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no atteikuma iesniegšanas brīža, izņemot gadījumus, ja Pircējs ir iegādājies fizisku preci un nav atgriezis preci Pārdevējam.

5. Pasūtījuma atcelšana

5.1. Pārdevējs patur tiesības uz laiku vai pilnībā pārtraukt Interneta veikala tirdzniecību bez iepriekšējas Pircēja informēšanas. Šādos gadījumos Pārdevējs atlīdzinās Pircējam summu par nepiegādātajiem pasūtījumiem 14 (četrpadsmit) dienu laikā.

6. Pircēja apkalpošana

6.1. Gadījumā, ja Jums rodas kādi jautājumi par iepirkšanos Pārdevēja Interneta veikalā, sazināties ar mums pa e-pastu: team@digip.lv

7. Tiešsaistes produkti vai pakalpojumu izmantošana

7.1. Lai izmantotu tiešsaistes produktus vai pakalpojumus, ir nepieciešams Pircēja konts platformā www.digip.lv. Kas tiks izveidots un Pircējam nosūtīta e-pasta vēstule ar lūgumu apstiprināt konta izveidi.

7.2. Pircējs ir atbildīgs par konta piekļuves informācijas glabāšanu un nenokļūšanu trešo personu rīcībā. Gadījumā, ja ir aizdomas par piekļuves informācijas nokļūšanu trešo personu rīcībā, Pircējam ir jānomaina konta pieslēgšanās parole un nepieciešamības gadījumā jāsazinās ar Pārdevēju pa e-pastu: team@digip.lv

7.3. Pircējam nav tiesības nodot savu piekļuves informāciju trešajām personām, kā arī nav tiesības pārdot tiešsaistes produkta vai pakalpojuma saturu.

7.4. Ja Pircējs ir nodevis savu pieslēgšanās informāciju trešajai personai, tad jebkuras šīs personas darbības Pircēja kontā tiks uzskatītas par Pircēja veiktajām darbībām.

7.5. Pieeja tiešsaistes produktam vai pakalpojumam ir beztermiņa, izņemot gadījumus, kad Produkta vai pakalpojuma lapā ir norādīts savādāk, vai rodas kādi pamatoti iemesli Pārdevējam pārtraukt šo piekļuvi.

7.6. Pārdevējs patur iespēju pārtraukt piekļuvi tiešsaistes produktam vai pakalpojumam jebkurā brīdī, par to informējot Pircēju. Gadījumos, ja Pircējs iegādājies produktu vai pakalpojumu un piekļuve tam ir nodrošināta mazāk kā 6 (sešus) mēnešus, Pārdevējs atgriež Pircējam naudas summu, kas iekasēta par šo produktu vai pakalpojumu.

8. Strīdu risināšanas noteikumi

8.1. Sūdzības par preci vai pakalpojumu lūdzam iesniegt, nosūtot tās uz e-pastu team@digip.lv.

8.2. Sūdzības tiks izskatītas 7 (septiņu) darba dienu laikā un atbilde nosūtīta uz Pircēja e-pastu.

8.3. Ja sūdzība tiks atzīta par nepamatotu un Pircējs sūdzības atzīšanai par nepamatotu nepiekrīt, Pircējam ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot rakstveida iesniegumu Pārdevējam par ārpustiesas strīda risināšanu, norādot:

  • vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju;
  • iesnieguma iesniegšanas datumu;
  • strīda būtību, prasījumus un to pamatojumu.

Informācija par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējam un ārpustiesas strīdu risinātajiem:

Tiešsaistes strīdu risināšanas platforma:  

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

9. Datu apstrāde un aizsardzība

9.1. Pircēja personas dati tiks izmantoti, lai identificētu Pircēju, saņemtu pasūtījumu, veiktu pasūtījumu un piegādi, sagatavotu grāmatvedības dokumentus, tai skaitā rēķinu, atgrieztu summu par atgrieztajām precēm vai pakalpojumiem, administrētu finansiālos pienākumus un citus pienākumus, kas izriet no šiem Noteikumiem un Distances līguma, kā arī par Pārdevēja piedāvāto pakalpojumu izmantošanu. Vairāk informāciju par personas datu apstrādi, lūdzu, meklējiet Privātuma politikā – www.digip.lv/sikdatnuiestatijumi

10. Citi noteikumi

10.1. Pārdevējs var vienpusēji veikt izmaiņas šajos Noteikumos, izmaiņas publicējot šeit.

10.2. Pēdējās izmaiņas veiktas: 26.04.2023.