Biedrības “Liepājas tehnoloģiju klasteris” statūti

1. Biedrības nosaukums

1.1. Biedrības nosaukums ir “Liepājas tehnoloģiju klasteris” (turpmāk - Biedrība).

2. Biedrības mērķi

2.1. Biedrības darbības mērķis ir sabiedriskā labuma darbība digitālo un informācijas tehnoloģiju jomā:
2.1.1. apvienot digitālo un informācijas tehnoloģiju jomas speciālistus un popularizēt šīs jomas attīstību un nostiprināšanu sabiedrībā,
2.1.2. sekmēt Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā inovāciju un jaunu tehnoloģiju izmantošanu un sabiedrības digitālo prasmju pilnveidošanu,
2.1.3. veicināt informācijas tehnoloģiju, pilsētas tautsaimniecības izaugsmi un ilgtspējīgu attīstību, tostarp piedaloties Eiropas Savienības finansējuma apguvē,
2.1.4. sekmēt saimniecisko darbību Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba samazināšanu un gādāt par iedzīvotāju izglītību,
2.1.5. atbalstīt inovatīvas un tehnoloģiski orientētas uzņēmējdarbības attīstību un izaugsmi, jaunu darba vietu radīšanu minētajā nozarē,
2.1.6. veicināt starptautisko sadarbību un sadarbību starp pētniecības iestādēm un komercsabiedrībām, konferenču, sanāksmju, tikšanos un cita veida pasākumu organizēšanu, 2.1.7. rosināt jaunatnes interesi inovatīvo tehnoloģiju uzņēmējdarbībā un digitālo prasmju attīstībā,
2.1.8. iesaistīties un atbalstīt profesionālas mācības nozares speciālistiem profesionālās kvalifikācijas celšanai,
2.1.9.veicināt mobilitātes un viedo pilsētu risinājumu ieviešanu,
2.1.10. aizstāvēt Biedrības biedru tiesības un likumīgās intereses.

3. Biedrības darbības termiņš

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4. Biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšana no Biedrības

4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, kura apņemas līdzdarboties statūtos noteikto Biedrības mērķu sasniegšanai, ievērot ētikas kodeksu (pielikums Nr.1.), kā arī parakstīt un ievērot Biedrības biedra apliecinājumu (pielikums Nr.2), iesniedzot rakstisku pieteikumu valdei. Valde izvērtē iesniegto informāciju un biedra profesionālo atbilstību statūtos noteiktajam Biedrības darbības mērķim.
4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem Biedrības valde. Pieteikumu izskata ne ilgāk kā 1 mēneša laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Par pieteikuma izskatīšanas laiku un vietu tiek paziņots pieteicējam, kurš iesniedzis pieteikumu, ne vēlāk kā 7 (septiņas) iepriekš, nosūtot elektroniskajā pastā uzaicinājumu pieteicējam uz pārrunām ar Biedrības valdes pārstāvi un sniedzot iespēju pieteicējam paust savu viedokli.
Pieteicēja neierašanās nav šķērslis lēmuma pieņemšanai. Pieņemtais lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam 7 (septiņu) dienu laikā no tā pieņemšanas dienas.
4.3. Ja Biedrības valde pieņem lēmumu par atteikumu uzņemt biedru, personai, kura vēlas kļūt par biedru, ir tiesības prasīt jautājuma izskatīšanu nākošajā Biedru sapulcē.
4.4. Biedrs pēc savas iniciatīvas var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to valdei.
4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar Biedrības valdes lēmumu, ja:
4.5.1. biedrs nav veicis biedra naudas maksājumu,
4.5.2. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus,
4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības,
4.5.4. biedrs rīkojas pretēji Biedrības mērķiem,
4.5.5. biedrs neievēro biedrības ētikas kodeksu un/vai biedra apliecinājumu.
4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu izskata Biedrības valde. Lēmums par biedra izslēgšanu no Biedrības tiek paziņots izslēdzamajam biedram rakstveidā elektroniskajā pastā piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

5. Biedru veidi

5.1. Biedrības biedri tiek iedalīti trīs kategorijās: 1.līmenis, 2.līmenis un 3.līmenis. Atkarībā no Biedrības biedra kategorijas mainās tam pieejamais priekšrocību klāsts.
5.2. Visi Biedrības 1.līmeņa un 2.līmeņa biedri ir asociētie biedri (turpmāk – Asociētie biedri). Asociētajiem biedriem nav balstiesību biedru sapulcē, tie nevar prasīt sasaukt vai patstāvīgi sasaukt biedru sapulci un tos nevar ievēlēt Biedrības pārvaldes, profesionālajās un finanšu revīzijas institūcijās.
5.3. Asociētajam biedram nepiemīt Statūtu 6.1.nodaļā noteiktās biedru tiesības, taču tiem ir tiesības:
5.3.1. piedalīties Biedru sapulcē, Biedrības rīkotajos pasākumos, aktivitātēs un darbībās, kas saistītas ar kopīgu interešu realizāciju, saņemt informāciju par Biedru sapulcē lemto, kā arī izteikt savu viedokli Biedrības kopējā viedokļa formulēšanai vai vienotās pozīcijas apstiprināšanai;
5.3.2. izmantot Biedrības biedru priekšrocības atbilstoši statūtu 5.6.punktam.
5.4. Visiem Biedrības 3.līmeņa biedriem (turpmāk – Biedri) piemīt Biedrību un nodibinājumu likumā noteiktās biedru tiesības.
5.5. Biedra kategorija tiek noteikta pēc tā samaksātās biedra naudas apjoma. Biedrs var mainīt savu biedra kategoriju, samaksājot citai biedra kategorijai atbilstošo biedra naudas apjomu un rakstveidā informējot Biedrības valdi. Biedru naudas apjoms un tam atbilstošā kategorija norādīta statūtu 11.nodaļā “Biedru nauda”.
5.6. Biedru kategorijas un tām pieejamās priekšrocības norādītas 1.tabulā:

1. tabula

6. Biedru tiesības un pienākumi

6.1. Biedrības Biedriem ir šādas tiesības:
6.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē,
6.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem,
6.1.3. piedalīties Biedrības organizētajos pasākumos atbilstoši biedra kategorijai, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli,
6.1.4. piedalīties biedru sapulcē ar balss tiesībām, izvirzīt pārvaldes institūcijas amatpersonas amatam savu vai citu kandidatūru, ar nosacījumu, ka izvirzītais kandidāts bijis Biedrības biedrs vismaz 24 mēnešus pirms tā kandidatūras izvirzīšanas.
6.1.5. piedalīties Biedrības institūciju sēdēs ar padomdevēja tiesībām,
6.1.6. lūgt savu tiesību un likumīgo interešu aizstāvību,
6.1.7. izmantot Biedrības sniegto priekšrocību klāstu atbilstoši biedra kategorijai,
6.1.8. tikt ievēlētam Biedrības Ētikas komisijā.
6.2. Biedrības biedru un Asociēto biedru pienākumi:
6.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus
6.2.2. regulāri maksāt biedra naudu,
6.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt un veicināt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu,
6.2.4. atturēties no jebkādas darbības vai bezdarbības, kas var graut Biedrības prestižu un reputāciju vai varētu kavēt Biedrības mērķu sasniegšanu,
6.2.5. uzturēt cieņpilnas attiecības ar Biedrības biedriem, Asociētajiem biedriem un sadarbības partneriem;
6.2.6. atturēties no tādu vienpersonisku darbību veikšanas, tostarp publicitātes pasākumu veikšanas, kas varētu skart visas Biedrības intereses,
6.2.7. savā rīcībā ievērot vispārpieņemtās ētikas normas,
6.2.7. ievērot ētikas kodeksu, kā arī parakstīt un ievērot Biedrības biedra apliecinājumu.
6.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

7. Biedrības struktūrvienības

7.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības.

7.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.

8. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana

8.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.
8.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē, pilnvarojot pārstāvi. Pilnvara noformējama un izdodama rakstveidā.
8.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā - ne vēlāk kā līdz 31.martam.
8.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai, ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

8.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.
8.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no Biedriem.
8.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, piecu nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi Biedri.
8.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem Biedriem. Lēmums par statūtu un to pielikumu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu, valdes locekļa atsaukšanu vai valdes skaitliskā sastāva palielināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā trīs ceturtdaļas no klātesošajiem Biedriem.

9. Izpildinstitūcija

9.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kuru ievēlē biedru sapulce uz pieciem gadiem un kas sastāv no viena valdes locekļa.
9.2. Palielinoties valdes skaitliskajam sastāvam, valde no sava vidus ievēlē valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu.
9.3. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.
9.4. Valdes loceklis pilda savus pienākumus par atlīdzību, kas tiek noteikta ar biedru sapulces lēmumu.
9.5. Valdes locekli var atcelt biedru sapulce, ja tam ir svarīgs iemesls. Par šādu iemeslu jebkurā gadījumā uzskatāma pienākumu neizpilde vai nepienācīga izpilde, nespēja vadīt Biedrību, kaitējuma nodarīšana Biedrības interesēm, kā arī Biedru uzticības zaudēšana. Asociētajiem biedriem nav tiesību ierosināt valdes locekļa atcelšanu.

10. Revidents

10.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēlē biedru sapulce uz vienu gadu.
10.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.
10.3. Revidents:
10.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju,
10.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu,
10.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu,
10.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.

10.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.
10.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

11. Biedru nauda

11.Biedrības Biedri un Asociētie biedri maksā biedru naudu, kuras apmēru un maksāšanas kārtību nosaka “Nolikums par biedru naudas apmēru un maksāšanas kārtību”, kuru apstiprina biedru kopsapulce.

12. Biedrības finansiālā darbība

12.1. Biedrības līdzekļus veido:
12.1.1. biedru maksas,
12.1.2. fizisko un juridisko personu ziedojumi un dāvinājumi,
12.1.3. biedru un citu personu mērķiemaksas atsevišķu Biedrības uzdevumu sasniegšanas finansēšanai,
12.1.4. citi atļauti ienākumi, kas nav aizliegti ar likumiem vai citiem normatīvajiem aktiem, 12.1.5. finansējums, kas piešķirts, apgūstot Eiropas fonda līdzekļus projektu īstenošanai. 12.2. Biedrības līdzekļi saskaņā ar biedru sapulces vai valdes rīkojumiem izlietojami: 12.2.1. mērķu īstenošanai un uzdevumu izpildei,
12.2.2. darbinieku atlīdzībai, saimnieciskās darbības veikšanai, ciktāl tie saitīti ar Biedrības darbību,
12.2.3. citu izdevumu segšanai, kas saistīti ar Biedrības darbības nodrošināšanu.

Biedrības “Liepājas tehnoloģiju klasteris” valdes locekle  _____________  Agate Ambulte

Statūti apstiprināti Liepājā 2023.gada 12.jūlijā

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.